Životní prostředí

Obec Radňoves se nachází se v nadmořské výšce 585 m.

Z biogeografického pohledu obec Radňoves přísluší do hercynské podprovincie a nachází se na okraji Velkomeziříčského bioregionu, v těsném sousedství se Sýkořským bioregionem.

Vegetační stupeň zde je submontální. Obec se nachází ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny.

 Hlavním stavebním prvkem zde jsou ruly a ortoruly. Z půd zde jsou dominantní zcela kyselé kambizemě, ve sníženinách  jsou zastoupeny pseudogleje. Převládá 4. bukový vegetační stupeň, který místy přechází do 5. jedlobukového. Vzhledem k minerálně chudým polohám  a kyselému substrátu přísluší společenstva do trofické řady B, B/C, C řady B. Podle vlhkostních poměrů převládají hydrycké řady normální, zamokřené, výjimečně omezené řady.

Flóra na území naší obce je specifická tím, že leží na rozhraní dvou bioregionů. To znamená, že je tvořena přechodem mezi oboumi bioregiony, nalezneme zde zástupce hercinské květeny s výjimečným výskytem submontálních druhů: například ostřice chlupaté, řeřišnice trojlisté, rosnatky okrouhlolisté. Mezi typické dřeviny tohoto území patří jalovec obecný, brslen bradavičnatý, bříza bělokorá, dub zimní.
Fauna je zastoupena druhy mezi nimiž některé jsou zapsány v červené knize: ježek východní, západní, rak říční, perlorodka říční, mlok skvrnitý, čolek obecný, ještěrka obecná, užovka hladká, kobylka obecná, otakárek fenyklový, vlaštovka obecná, ledňáček říční, svižník obecný, holub dubňák, bažant obecný, křepelka polní, koroptev polní, netopýr brvitý, veverka obecná, zajíc polní, liška obecná.